2018 - Juli - Lëtzebuerg weider denken - Mieux vivre au Luxembourg

Publié le

Dat neit Famijerecht: E grousse Schrëtt fir Kanner an Elteren

NOUVELLES DISPOSITIONS DU DROIT FAMILIAL: UNE GRANDE AVANCÉE POUR LES ENFANTS ET LES PARENTS

Déi gréng Schëffleng vous invitent à une soirée d’information avec Félix Braz, Ministre de la Justice.

Méinden / Lundi / 9. Juillet
Um / À 19:00
An der  / à la mairie - salle Grand-Duc Jean - Avenue de la Libération, L-3801 Schifflange
 
Haut ginn iwwert Halschent vun de Bestietnisser gescheet. Fir déi Betraffen, déi oft jorelaang mat der Ofwécklung vun der Scheedung beschäftegt waren, war dëst des Ëfteren ee gellechen Spiessrudelaf, deen déi finanziell an déi emotional Schmäerzgrenzen depasséiert huet.
 
A Saachen Suerge- an Erzéihungsrecht vun de Kanner, hu sech d’Elterendeeler an der Vergaangenheet dacks Bullisschluechten geliwwert, dat sécher net zum Wuel vun de Kanner.
Dofir si mir frou de grénge Justizminister Félix Braz fir eng Konferenz zu Schëffleng begréissen ze kënnen. Hien gëtt eis all néideg Explikatiounen déi d’Aféierung vun engem Familljeriichter an d’Aféierung vum «Zerrüttungsprinzip» bei Scheedungen betreffen.
 
Ausserdeem schwätzt de Félix Braz och iwwert déi nei gesetzlech Bestëmmungen am Suerge- an am Erzéihungsrecht vun de Kanner, wann d’Elteren sech trennen.
 
De nos jours, plus de la moitié des mariages finissent par un divorce. Pour les concernés, des procédures longues avec des enjeux financiers et émotionnels qui atteignent les limites du supportable.
Concernant le droit de garde des enfants, en cas de séparation des parents, les conflits entre parents sont souvent menés au détriment des enfants.
Ainsi nous sommes heureux d’accueillir Félix Braz, Ministre de la Justice, pour une conférence à Schifflange. Il nous fournira les explications concernant l’introduction d’un juge de famille ainsi que sur le principe de divorce pour troubles irréparables. Lors de sa conférence, Félix Braz parlera également des nouvelles dispositions concernant le droit de garde en cas de séparation des parents.