2017 - Mee - Avis déi gréng Kulturhaus op der Place Gr-Duchesse Charlotte

Publié le

Déi aktuel Situatioun:

Schëffleng huet een Défizit un adaptéierter Infrastructuren fir dat kulturelt a gesellschaftlech Liewen. Ech mengen do si mir eis all eenz.

Den Hall Polyvalent ass à fin de vie, en gëtt den heitegen Besoinen a villen Hinsichten net méi gerecht. Och do mengen ech si mir eis eenz.

Place Gr-Duchesse Charlotte dingt als quasi reng Parkplaz. Eiser Meenung no ass dat ze Schued fir esou eng Plaz direkt niewend dem Stadzentrum.

 

Den PAP Place Gr-Duchesse Charlotte: Allgemeng Considératiounen

D’idee fir op där Plaz een ënnerirrdeschen Parking ze bauen, no beim Zentrum fënnt eis voll Ënnerstëtzung. Den ënnerirdeschen Parking wert derzou beidroen den ëffentlechen Raum an de Strossen ronderëm vun geparktenen Autoen ze ëntlaschten a kann dofir bësser genotzt gin.

D’idee fir dat ganzt Verkéiersberouhegt ze bauen, als sougenannten Shared Space, oder als Zone de rencontre fënnt och eis voll Ënnerstëtzung. Och wann et verschidde Beemole gëtt betreffend dem aménagement vun Trotoiren, virun allem an der Rue des fleurs an och an där klenger Stross beim Haus Cloos.

Plaz beim Kiosk huet potential fir esou eng Kulturhaus. Se leit Zentral, d’ Kultur gehéiert bei Leit an net un den äusserste Rand vun enger Uertschaft.

Déi maximal Volumen vum Gebei déi am PAP virgesi sin, sin der Plaz an den Heiser déi ronderem Place Gr-Duchesse Charlotte stin ugepasst. Et wir allerdéngs ganz gutt gewiescht wann de PAP och Heiser ronderëm Place Gr- Duchesse Charlotte mat abezunn hätt. Heiser déi ronderëm stin sinn een Deel vun der Plaz. De PAP hätt déi gebaute Substanz misse mat abezéihen. Oder de séparaten PAP vun dienen Heiser hätt missten parallel ausgeschaft a présentéiert gin.

D’Uweisungen an der Partie écrite:

  • dass mussen écologesch einwandfrei Materialien verbaut gin,

  • vun der Dachgegrünung vun Solarthermie a Photovoltaik,

  • vun der Récupératioun vum Reewasser,

  • vun dem Espace publique an diem nëmmen einheimeschen Planzen stoe

kommen, ass Virbildhaft.

 

PAP Spezifesch Considératiounen:

Nun ass et awer esou dass mir net einfach mol iwwert irrgendeen PAP hei ofstëmmen, mee iwwert den Bau vun engem Gebei dat massgeblech derzou soll beidroen dat gesellschaftlecht a kulturelt Liewen zu Schëffleng ze förderen.

Eigentlech misst ee jo kënnen soen, dass mir dien PAP do stëmme sollen an net nach vill Zäit verléiere sollen, fir dass Schëffleng esou séier wéi méiglech ee Kulturhaus kritt.

Leider gin et awer eng Rei Inconnuen am Zesummenhang mam Kulturhaus:

Eng éischt Inconnu ass déi, op dat geplangte Gebei den Hall Polyvalent ersetzen kann? Ech klammeren bei där Fro Reim fir den Turnveräin a fir den Dëschtennis mol aus, ech denken dass een fir déi eng Rechange Solutioun fënnt wann een nëmme wëllt. Ech denken un all déi anner Manifestatiounen, wéi Baler, Hobbymaart, Rentnerfeier a nach vill annerer. Mir bezeifelen dass dat neit Kulturhaus déi Aktivitéiten obhuele kann. Dofir werte mir (Gemeng Schëffleng) irrgendwann och nach een neien Hall Polyvalent baue mussen, dien dann nach méi eidel steet wéi dien aktuellen wëll jo déi meescht Manifestatiounen am neien Kulturhaus werte sin.

Eng anner Inconnu ass Finanzéierungskonzept vun diem Bau: Et kinnt een séch éventuell virstellen dass de Parking als PPP (privat-public-partnership giff gebaut gin). Dat ass jo üblich fir esou Projeten. Wat kascht de Parking, wat kascht Kulturhaus?

Mir hun awer keng Informatiounen an diem Zesummenhang!

Schëffleng huet nach vill Porjeten an nexter Zukunft. De Schäfferod huet eis viru kuerzem de Plan Pluriannuel betreffend de Budget ausgedeelt. Do kann een liesen dass Gemeng an dienen nexten Johren misst bis zu 40 Milliounen weider Scholde machen fir alles dat ze realiséieren wat ugeduecht ass. Och wann Gemeng bis elo finanziell net esou schlecht do steet, ass dat mat dienen doten Angaben awer net méi de Fall. Mir kënnen eis leider net alles erlaben.

Eng anner Inconnu ass Gestiounskonzept vun der neier Structure. Wien soll dat géréieren? Eng Asbl wéi beim Nëssert zu Biergem? Eist Secrétariat? Stelle mer een Kulturattaché an wéi zu Kayl fir Schungfabrik? Sin spezialliséiert Techniker do beschäftegt oder kommen Leit aus dem Atelier wa Besoin ass fir Ëmzebauen?

Eng weider Inconnu ass Programmkonzept. Wéi wëlle mir de Bau mat Liewe fëllen? Déi Veräiner déi lo do Räum kréien kënnen d’Kulturhaus net wirklech beleeën an ee kulturellen Programm ausfëllen. De Numm Kulturhaus ass fir dat wat lo geplangt ass eigentlech net richteg. Et ass éischter ee bessert Clubhaus fir verschidde Veräiner.

Déi vu mir ugeschwate Punkten stin esou ähnlech och am Avis vun der Sport a Kulturkommissioun, déi eiser Meenung no een excellenten Avis geschriwwen huet, dien séch dir hutt et jo gemierkt, zu engem ganz groussen Deel mat eisem Avis deckt.

Als Conclusioun kann Sport an Kulturkommissioun dofir, à ce stade, keen positiven Avis iwwert dat wat aktuell geplangt ass ausdrécken. Mengen Informatiounen gëtt den Avis an der Commissioun Parteiiwwergreifend gedroen.

Ausserdiem, wann ech op den Internetsite vun der CSV gin, an hiren op de Punkt vum Juli 2015 liesen: da liesen ech do eigentlech a verkierzter Form dat selwecht: Ech zitéieren:..Wir brauchen ein Verkehrskonzept, ein Nutzungskonzept und einen Finanzierungsplan betreffend die Machbarkeit und die Folgekosten

An weider: Die CSV wird sich jedenfalls dafür einsetzen, dass das Gesamtkonzept allen Interessierten in voller Transparenz präsentiert und offen discutiert wird.

 

Conclusiounen déi gréng:

Et besteet bis elo kee Gesamtkonzept fir dat Kulturhaus. Dat wat do ass, ass Verkéierskonzept (de sharded Space).

Mir sin dervun iwwerzeecht dass den Nachschäfferod dien Projet esouweit durchboxe wëll dass et keng Marche Arrière méi gëtt. Den nexte Schäfferod kann da kucken wéi en mam Fait Accompli eenz gëtt.

Mir hoffen also dass den Avis vun der Kulturkommissioum sech beim Vote erëmspigelt.

Wann lo een seet, den PAP hätt näischt mat der Décisioun ze din fir do een Kulturhaus ze bauen, déi Décisioun giff réischt geholl gin, wann den Devis an de Budget fir d’Kulturhaus gestëmmt gin, dann empfannen mir dat als zimlech Heuschleresch. Mat diem Spagat kann ee roueg eng Lizenz am Turnveräin huelen.

Mir proposéieren dofir dass all Inconnuen an diem Projet déi mir genannt hun sollen durchduert gin, dass Konzepter erstallt a sollen presentéiert gin, an dass duerno réischt iwwert den Standpunkt vum Gebei décidéiert gëtt fir dann dien entspriechenden PAP ze erstellen.

 

Propose déi gréng:

Fir ofzeschléissen: Mir kinnten eis zB och virstellen, dass een op der Place Gr- Duchesse Charlotte giff een ënnerierdesche Parking bauen fir de Leit déi kee Garage hun eng Méiglechkeet ze fin hieren Auto ze parken a fir domader de Strosseraum ze entlaaschten. Mir kinnten eis och virstellen op der Plaz selwer ee klenge Park ze aménagéieren souzesoen als Kompensatioun fir de Park dien durch déi nei Entree vu Schëffleng eweg gefall ass. Am Zentrum respectiv no beim Zentrum feelt et och u gemitterlechen Gréngflächen.